Title Publish Date
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение 894 по Протокол 93 от 23.11.2006 г. 19.06.2017
Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община 19.06.2017
Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община 19.06.2017
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г., доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 1.05.2012г., изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. 19.06.2017
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.) 16.06.2017
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" /НПСУАНЖ/ 13.06.2017
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет - Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ'' ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 12.06.2017
Проект зa приемане нa Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност но територията на Столична община 29.05.2017
Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт ,,Надежда" - София и изменение на Правилата за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт ,,Надежда" 18.05.2017
Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2016 г. 11.05.2017