Title Publish Date
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 11.02.2014
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 20.12.2013
Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община 04.12.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 29.11.2013
Проект на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци 29.11.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г. 29.11.2013
Проект за приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет 29.11.2013
Проект за изменение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община 07.11.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г. 05.11.2013
Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община 31.10.2013