ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КСПМ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 6, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.), приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 08.12.2016 г. на Столичен общински съвет, стартира процедура по подаване на заявления за участие в Консултативен съвет по политиките за младежта (КСПМ).

През 2017 г. със Заповед № СОА17-РД91-292/18.07.2017 г., изм. със Заповед № СОА19-РД91-60/22.02.2019 г., бе учреден Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, чийто мандат приключи през месец февруари 2020 г.

Всеки желаещ да се включи, е необходимо да подаде ФОРМУЛЯР – ЗАЯВЛЕНИЕ в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, в срок до 23 октомври 2020 г.

Заповед № СОА20-РД91-361/14.10.2020 г. на кмета на Столична община за удължаване срока на процедура за включване в КСПМ

Към него се прилагат:

  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на парични задължения към държавата (от НАП);
  • Автобиография на лицето, номинирано да представлява юридическото лице, организацията, ученическия съвет и студентския съвет в КСПМ.

Заповед № СОА20-РД91-225/22.07.2020 г. на кмета на Столична община за определяне на структура, процедура и назначаване на комисия за избор на членове за Консултативен съвет по политиките за младежта