Столична община обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година

 

Столична община обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година.

С Решение № 522/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет бяха актуализирани Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети (зонален) етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап – Републикански първенства от Ученическите игри (Приложение).

Категории:

  • Първо – Шесто място на Градско първенство по вид спорт – 100 лева
  • Първо – Трето място на Републиканско първенство по вид спорт – 120 лева
  • За учители, определени със заповед на директор на училището, класирани с повече от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на Републиканско първенство (I – III място) и на Градско първенство (I – IV място)  – 130 лв.

 

Кандидатстващи:

Учители от столични училища, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети (зонален) етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти финален етап – Републикански първенства от Ученическите игри (УИ).

 Необходими документи:

- Заявление от учител, определен със заповед на директор на училището (формуляр);

- Задължителни приложения:
 

  • Копие от заповед на директор за определяне на педагогически персонал за извеждането и участието на ученици от на училището – участник в Ученическите игри, съгласно т. III. „Документи за участие” от Правила за организиране и провеждане на Ученически игри (заверено с подпис и печат на директор на училище)
  • Копие от официален протокол – класиране от Трети (зонален) етап от УИ – Градско първенство по вид спорт,  удостоверяващ участие  I – VI място и класиране I – IV място на училището в Ученически игри (заверено с подпис и печат от спортен клуб, организатор на Трети етап УИ или Българска асоциация спорт за учащи)
  • Копие от официален протокол – класиране от Четвърти (финален) етап от УИ – Републиканско първенство по вид спорт, удостоверяващ класиране I – III място на училището в Ученически игри (заверено с подпис и печат от Българска асоциация спорт за учащи).

Крайният срок за представяне на заявление с приложени документи е:

05 октомври 2018 година – 17:30 часа

в деловодство на Столична  община, ул. „Московска” № 33.

 

Приложения:

1. Правила
2.  Писмо до кметовете на Районни администрации и директорите на училища
3.  Формуляр – Заявление
4.  Процедура

Учителите ще бъдат информирани за решението на Експертна комисия на предстоящ образователен форум - Софийската научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, на 11 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в аулата на Софийски университет,

Уведомяваме Ви, че съгласно Правила за условията и реда за предоставяне на парична награда, раздел III и раздел IV, ще бъдат спазени всички изисквания за подаване  на документи за получаване на паричната награда, както и обявени срокове.

Информация за одобрени  и неодобрени кандидати ще бъде публикувана на официален електронен портал на София, линк: https://www.sofia.bg/sport-news; и https://www.sofia.bg/school-games, както  и на електронна страница на Регионално управление на образованието,  София-град,  МОН.

 

27.08.2018