Район "Надежда" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за задание за изработване на подробен устройствен план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със Заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО – район „Надежда"

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД18-РД56-262/16.11.18 г.  на кмета на район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със Заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО – район „Надежда". Заданието за ПУП ще бъде представено на обществеността на 28.11.2018 г. от 18:00 ч. в ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.

Писмени становища по проектозаданието могат да се подават до 14.12.2018 г. включително по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Люба Лукова – гл. архитект на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 18.12.2018 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.


Заповед № РНД18-РД56-262/16.11.2018 г.


Получени становища (публикувани на 17.12.2108 г.):Протокол № 15/21.12.2018 от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията 

Протокол от провеждане на заключителна дискусия на 18.12.2018 г.

Протокол от проведено обществено представяне на: „Задание за проект за изработване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ИПР/ и плана за застрояване /ПЗ/ за територия на м."Северен парк" в частта попадаща в административните гранини на СО - район „Надежда“ на 28.11.2018 г.

 

16.11.2018