Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община

Столична община обявява процедура за включване в Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община.

За ефективно управление на вложените ресурси и прилагане система за финансово управление и контрол са разработени Вътрешни правила на Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронаж на кмета на Столична община, утвърдени от кмета на Столична община и съгласувани с отдел „Международна дейност и протокол”, дирекция „Правно нормативно обслужване”.

Програмата е насочена към Национални Федерации, спортни клубове, младежки и неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Програмата включва следните приоритетни направления:

– Спортни и младежки събития, образователни форуми, организирани от Столична община

– Дейности и събития за съфинансиране домакинства на образователни, младежки и спортни форуми. Кампании под патронажа на кмета на Столична община

– Подкрепа на участия, съфинансиране на деца, ученици, младежи, представители на образователни и спортни институции в международни състезания и инициативи.

 

Програмата се одобрява с Решение на Столичен общински съвет след утвърждаване на сборен бюджет на Столична община (м. февруари).

Включването в Програмата на дейности е обвързано с изисквания и утвърдени Вътрешни правила за административно и финансово осигуряване на Програмата.

Програмата подпомага кампании и форуми, заложени за реализация през 2018 г.

Процедурата за включване в Програмата е обвързана с подаване на формуляр и задължителен пакет документи в края на предходната или в началото на съответната година, в която е заложена да се реализира инициативата, форума.

 

Приложения:

1. Вътрешни правила за административно обслужване и финансово осигуряване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община
2. Приложение 1
3. Приложение 2
4. Приложение 3
5. Декларация за конфликт на интереси

6. Административна проверка
 

12.12.2017