Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение № 3513 от 02.07.2020 г. на АССГ по адм.д. № 1194/2020 г., IV тричленен състав, оставено в сила с Решение № 4730 от 14.04.2021 г. на ВАС по адм.д. № 13025.2020 г., седмо отделение)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Борис Бонев – общински съветник;
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-4402/13.05.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На електронна поща: info@spasisofia.org
  • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег.№СОА21-ВК66-4402/13.05.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 14.05.2021 г. до 13.06.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.