Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:
На ел. поща: a.yosifova@sofia.bg
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация:

Писмени консултации

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни
От 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

Албена Пламенова Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“
телефон за връзка: 02/9041281
ел. поща: a.yosifova@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на Столичния общински съвет 

Публикувано на 27.12.2019 г., 18:00 ч.