Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 07.02.2022

Дата на приключване: 09.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев - председател на СОС, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера - общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 04.02.2022

Дата на приключване: 07.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Борислав Иванов – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

Дата на откриване: 26.01.2022

Дата на приключване: 25.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Методи Лалов – общински съветник

Лице за контакти: Методи Лалов – общински съветник


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 22.01.2022

Дата на приключване: 21.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Дончо Барбалов и Мирослав Боршош – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“; Ирина Михайлова – главен експерт в дирекция "Култура"


Тема: София спортува - Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 - 2030 г.

Дата на откриване: 05.01.2022

Дата на приключване: 04.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ирена Димитрова и Невена Германова