Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г., (изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп. – Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. – Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. – Решение № 633 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. – Решение № 4050 от 21.07.2020 г. на АССГ по адм. д. № 718/2020 г., XXII тричленен състав, потвърдено с Решение № 1168 от 29.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 9654/2020 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  •  На вниманието на: г-н  Методи Мутафчиев – директор на дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“;
  • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

По електронен път:

  • На ел. поща: k.sotirova@sofia.bg;
  • На вниманието на: г-н  Методи Мутафчиев – директор на дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“;
  • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 16.06.2022 г. до 16.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Христо Ганков – началник-отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“, тел. 02/943 4728, e-mail: opto@info-sofia.bg;
  • Катерина Сотирова – старши юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“, тел. 02/904-1038, e-mail: k.sotirova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.