Одобрени проекти – сесия 2018 г.

1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации

2. Одобрени проекти за финансиране на неправителствени организации

3. Проекти, които не се допускат  на  следващ  етап до оценка на ефективност

4. Проекти на образователни институции и районна администрация с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс

5. Формуляр за съдържателен и финансов отчет по ПО 1 /образователни институции и районни администрации/

6. Формуляр за съдържателен и финансов отчет  по ПО 2 /неправителствени организации/

7. Информация относно информираност и публичност

8. Лого на СБДДС

Годишен календарен план за 2018 г.

Отчет на дейността на СБДДС 2016 - 2018 година-презентация

Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението” - 5 октомври 2018 г.-презентация

Снимки от инициативата:"София-европейска столица на мобилността, 16-22 септември 2017 г."

 

ІV-та Софийска научно - практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения по приоритетни области и теми

1. Обява за кандидатстване

2. Формуляр за кандидатстване 2018 г.

3. Насоки за кандидатстване

4. Декларация за липса на конфликт на интереси

5. Декларация за лични данни

6. Заявление по образец

7. Таблица за административна проверка ПO 1  

8. Таблица за административна проверка ПO 2

9. Таблица за ефективност

10. Процедура при обявяване на сесия

II. Покана за участие в V издание на Софийската научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

1. Обява

2. Заявление за участие

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРАВИЛНИКА НА СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ (СБДДС)

 

 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ

Общинска програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 2011 – 2020 година 
(приета с Решение № 209 от 14.04.2011 г. на Столичен общински съвет)