Заповед № СОА17-РД98-26/19.06.2017 г. на Кмета на Столична община за откриване на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв.369, м. „Зона Г - Центъра, отреден за „Парк, НДК, подземни гаражи и обществена тоалетна” - Летен театър „Глобус” със застроена площ 371.60 (триста седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни) кв.м. и покрит Кафе - бар с площ от 22.80 (двадесет и две цяло и осемдесет стотни) кв.м., заедно със заградено пространство с площ от 1284 (хиляда двеста осемдесет и четири) кв.м.

Заповед № СОА17-РД98-26/19.06.2017 г.