Назад

Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 и ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" за образуване на нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 и ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" за образуване на нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ"

Подробно описание:

Проектът за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 предвижда разширение на уличната регулация в частта ѝ към източен тротоар пред УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ", предвиждащо съвместяване на уличната регулация с имотните граници на контактните поземлени имоти.

Проектът за ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" предвижда изменение на плана за регулация на УПИ ХI – „за спорт" и УПИ ХI – „за спорт", като се създава нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ" за поземлени имоти с идентификатори 68134.601.361 и 68134.601.362 по КККР на район „Подуяне".

Създава се нов УПИ ХI – „за спорт" с коригирани граници. Промяната в регулацията на УПИ ХI – „за спорт" е във връзка с привеждане на регулационните граници по имотните граници от кадастралната карта.

Достъпът до новообразувания УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ" се предвижда да се осигури по действащата улична регулация. Застрояването на новообразувания УПИ ХХIII-361,362 в зона „Жк" е с височина 26 м, начинът на застрояване е предвиден свободно, с етажност М+8. Паркирането е предвидено подземно и наземно в границите на новия УПИ.

Дата и час на провеждане:
• Представяне на проекта на 09.03.2021 г. от 17:30 часа;
• Заключителна дискусия на 08.04.2021 г. от 17:30 часа.

Участници:
• Гл. архитект на СО – район „Подуяне" – арх. Цветанка Валентинова Ватева, е-mail: vateva@gmail.com, тел. 02 8146163;
• Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Петрова Стоева, е-mail: a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146145;
• Гл. специалист КР – инж. Татяна Илиева Предова, е-mail: t.predova@poduiane.info тел. 02 8146145.

Модератор на събитието:
• Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Петрова Стоева, е-mail: a.stoeva@poduiane.info , тел. 02 8146145;
• Гл. специалист КР – инж. Татяна Илиева Предова, е-mail: t.predova@poduiane.info , тел. 02 8146145.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...