Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 и ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" за образуване на нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 и ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" за образуване на нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ"

Подробно описание:

Проектът за ПУП – ИПУР от О.Т.162 go 0.Т.164 предвижда разширение на уличната регулация в частта ѝ към източен тротоар пред УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ", предвиждащо съвместяване на уличната регулация с имотните граници на контактните поземлени имоти.

Проектът за ИПРЗ за УПИ ХI – „за спорт", кв. 6, м. „Левски – зона Г" предвижда изменение на плана за регулация на УПИ ХI – „за спорт" и УПИ ХI – „за спорт", като се създава нов УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ" за поземлени имоти с идентификатори 68134.601.361 и 68134.601.362 по КККР на район „Подуяне".

Създава се нов УПИ ХI – „за спорт" с коригирани граници. Промяната в регулацията на УПИ ХI – „за спорт" е във връзка с привеждане на регулационните граници по имотните граници от кадастралната карта.

Достъпът до новообразувания УПИ ХХIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ" се предвижда да се осигури по действащата улична регулация. Застрояването на новообразувания УПИ ХХIII-361,362 в зона „Жк" е с височина 26 м, начинът на застрояване е предвиден свободно, с етажност М+8. Паркирането е предвидено подземно и наземно в границите на новия УПИ.

Дата и час на провеждане:
• Представяне на проекта на 09.03.2021 г. от 17:30 часа;
• Заключителна дискусия на 08.04.2021 г. от 17:30 часа.

Участници:
• Гл. архитект на СО – район „Подуяне" – арх. Цветанка Ватева, е-mail: c.vateva@poduiane.info, тел. 02 8146163;
• Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, е-mail: a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146145;
• Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, е-mail: t.predova@poduiane.infoтел. 02 8146145.

Модератор на събитието:
• Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, е-mail: a.stoeva@poduiane.info , тел. 02 8146145;
• Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, е-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146145.

26.02.2021