Назад

Район "Панчарево" обявява обществено обсъждане на НКЖИ относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива за проект „Развитие на жп възел София“

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-15/20.01.2021 г. на кмета на район "Панчарево" – СО,  относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части:

  1. Проекти за подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“ и с. Казичане, район „Панчарево“, и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“;
  2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник.

за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник.
Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 09.03.2021 г. от 18:00 ч. в район "Панчарево" – СО, с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.
След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища, постъпили след определения срок  – 18.03.2021 г. – не се разглеждат.
След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Румен Несторов – главен архитект на район "Панчарево", и Цветанка Дойчева –главен специалист в отдел УТК.
Заключителната дискусия да се проведе на 23.03.2021 г. от 18:00 ч. в район "Панчарево".

Заповед № РПН21-РД09-15/20.01.2021 г. на кмета на район "Панчарево"
Обявление
Обяснителна записка Казичене
Обяснителна записка Лозен
Проект за ПУП-ПП Казичене
Проект за Пуп-ПП Лозен
Схема на листовете и легенда Казичене
Схема на листовете и легенда Лозен


ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО
/арх. Румен Несторов/

 

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...