Район "Панчарево" обявява обществено обсъждане на НКЖИ относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива за проект „Развитие на жп възел София“

Публикувано на 19.05.2021 г.

Обявление за заключителна дискусия на кмета на район "Панчарево"

Заповед № РПН21-РД09-62/19.05.2021 г. на кмета на район "Панчарево"

 


О Б Я В Л Е Н И Е


Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-15/20.01.2021 г. на кмета на район "Панчарево" – СО,  относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части:

  1. Проекти за подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“ и с. Казичане, район „Панчарево“, и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“;
  2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник.

за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник.
Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 09.03.2021 г. от 18:00 ч. в район "Панчарево" – СО, с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.
След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища, постъпили след определения срок  – 18.03.2021 г. – не се разглеждат.
След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Румен Несторов – главен архитект на район "Панчарево", и Цветанка Дойчева –главен специалист в отдел УТК.
Заключителната дискусия да се проведе на 23.03.2021 г. от 18:00 ч. в район "Панчарево".

Заповед № РПН21-РД09-15/20.01.2021 г. на кмета на район "Панчарево"
Обявление
Обяснителна записка Казичене
Обяснителна записка Лозен
Проект за ПУП-ПП Казичене
Проект за Пуп-ПП Лозен
Схема на листовете и легенда Казичене
Схема на листовете и легенда Лозен


ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО – СО
/арх. Румен Несторов/

 

 

25.01.2021