Обратно Район „Младост“ обявява обществено обсъждане на: Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ – СО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОН „МЛАДОСТ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява, че със Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022 г. на кмета на район „Младост“ – СО е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО.

Процедурата по обществено обсъждане ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Представянето на проекта ще се проведе на 05.07.2022 г. от 17:30 часа чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf7b8a6f1b43aeede5f590375d6ffc38a  ,

 който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ – СО в срок не по-късно от 04.07.2022 г.

След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 19.07.2022 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 17:30 ч. чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1570df6fb8724ab5d35aa0b02daa58d4 ,

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ – СО в срок не по-късно от 25.06.2022 г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО, адрес: гр. София, ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312

 

Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022 г. на кмета на район „Младост“

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312


СТАНОВИЩА  във връзка с образувана процедура за провеждане на обществено обсъждане на преработен Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII – VIII км“ – първи етап, район „Младост“ СО.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...