Назад

Район “Люлин” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17, ал. 1 – 5 от ЗУТ в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни Дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки Моллов“ и ул. „Кукуш“; от изток – продължението на бул. „Панчо Владигеров“, северно от бул. „Сливница“ вкл.; от запад – участък от предвидената с ОУП на СО улица IIIб функционален клас, представляваща продължение на бул. "Добринова скала“, северно от бул. „Сливница“ в района на СПЗ „Модерно предградие“, по плана на град София

Район “Люлин” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17, ал. 1 – 5 от Закона за устройство на територията в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни Дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки Моллов“ и ул. „Кукуш“; от изток – продължението на бул. „Панчо Владигеров“, северно от бул. „Сливница“ вкл.; от запад – участък от предвидената с ОУП на СО улица IIIб функционален клас, представляваща продължение на бул. "Добринова скала“, северно от бул. „Сливница“ в района на СПЗ „Модерно предградие“, по плана на град София.

Представянето на проекта да се проведе на 25.02.2020 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 2“, ул. “Стефана Клинчарова“ № 3.

Заповед № РЛН20-РД09-23/04.02.2020 г. на кмета на район “Люлин"


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...