Район “Люлин” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17, ал. 1 – 5 от ЗУТ в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни Дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки...

Район “Люлин” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Бул. "Сливница" – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл. 15, ал. 1 – 5 и чл. 17, ал. 1 – 5 от Закона за устройство на територията в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни Дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки Моллов“ и ул. „Кукуш“; от изток – продължението на бул. „Панчо Владигеров“, северно от бул. „Сливница“ вкл.; от запад – участък от предвидената с ОУП на СО улица IIIб функционален клас, представляваща продължение на бул. "Добринова скала“, северно от бул. „Сливница“ в района на СПЗ „Модерно предградие“, по плана на град София.

Представянето на проекта да се проведе на 25.02.2020 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 2“, ул. “Стефана Клинчарова“ № 3.

Заповед № РЛН20-РД09-23/04.02.2020 г. на кмета на район “Люлин"

12.02.2020