Назад

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПР, ПР и ПП за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план за осигуряване на трасе за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя в обхват: План за улична регулация от о.т. 1 (нова до кв. 7Б), м. „Девети септември – гр. Банкя“ до о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети септември – гр. Банкя“; план за улична регулация и изменение на план за регулация на кв. 7, м. „ Филиповци“; план за улична регулация от о.т. 1 (нова) – о.т. 5 (нова) до о.т. 12 (нова) и изменение на план за улична регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „Люлин – разширение –запад“ до ул. „Банско шосе“, продължение на бул. „Царица Йоанна“; парцеларен план от о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети септември – гр. Банкя“ през ПИ с идентификатор 68134.4409.89, между кадастрални райони 4410 и 4409, между кадастрални 4407 и 4408, през кадастрален район 4407 и през кадастрален район 4406; между кадастрални райони 4405 и 4395; между кадастрални райони 4405 и 4398; между кадастрални райони 4404 и 4398 до о.т. 1 (нова), землище "Люлин".

Заповед № РЛН19-РД09-155/08.04.2019 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...