Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП - ИПР, ПР и ПП за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план за осигуряване на трасе за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя в обхват: План за улична регулация от о.т. 1 (нова до кв. 7Б), м. „Девети септември – гр. Банкя“ до о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети септември – гр. Банкя“; план за улична регулация и изменение на план за регулация на кв. 7, м. „ Филиповци“; план за улична регулация от о.т. 1 (нова) – о.т. 5 (нова) до о.т. 12 (нова) и изменение на план за улична регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „Люлин – разширение –запад“ до ул. „Банско шосе“, продължение на бул. „Царица Йоанна“; парцеларен план от о.т. 32 (нова), северно от кв. 49, м. „Девети септември – гр. Банкя“ през ПИ с идентификатор 68134.4409.89, между кадастрални райони 4410 и 4409, между кадастрални 4407 и 4408, през кадастрален район 4407 и през кадастрален район 4406; между кадастрални райони 4405 и 4395; между кадастрални райони 4405 и 4398; между кадастрални райони 4404 и 4398 до о.т. 1 (нова), землище "Люлин".

Заповед № РЛН19-РД09-155/08.04.2019 г.

09.04.2019