Назад

Район „Илинден“ обявява обществено обсъждане на Проект за изменение на ПУП – ИПР за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и ИПЗ и РУП в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София

Публикувано на 01.07.2020 г.

Протокол от заключителна дискусия


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), СО – район „Илинден“ обявява за издадена Заповед № РИЛ20-РД09-89/28.05.2020 г. от кмета на СО – район „Илинден“, за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и Изменение на план на застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София.

Представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП ще се състои на 12.06.2020 г. (петък) от 17:00 ч. във фоайето на сградата на бившето 110. Основно училище "Проф. Гаврил Кацаров" (входа откъм ул. „Билянини извори“), находящо се в гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“, при спазване на следната организация: присъствие до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция между лицата най-малко 1,50 м; всички лица задължително да носят защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата; всички лица да се дезинфекцират с поставения на входа на сградата дезинфектант. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица представянето ще се проведе поетапно до запознаване на всички проявили обществен интерес.

Граждани и организации след представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП могат да подават писмените становища, мнения или предложения по проекта в срок до 17:00 ч. на 22.06.2020 г. (понеделник), включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С Проекта и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, в понеделник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и в сряда от 14:00 ч. до 17:00 ч. Допълнителна информация по него, във времето, определено за постъпване на становища, може да получите от инж. Христина Стоилова – началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ към СО – район „Илинден“.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на проекта за изменение на ПУП – ИПР, ИПЗ и РУП ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 17:00 ч. във фоайето на сградата на бившето 110. Основно училище "Проф. Гаврил Кацаров" (входа откъм ул. „Билянини извори“), находящо се в гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“, при спазване на: в случай на удължаване на извънредната епидемична обстановка и удължаване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, с цел недопускане разпространение на COVID-19, заключителната дискусия на Проекта да се проведе при спазване на същите мерки, както при представянето му.

 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                 /арх. Борис Костадинов/


Заповед № РИЛ20-РД09-89/28.05.2020 г. на кмета на район “Илинден"

Проект за изменение на План за регулация

Проект за изменение на План за застрояване

Протокол от проведено представяне на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за разделяне на УПИ III 945 – “за административни дейности“ (ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР) и създаване на нови УПИ III 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ и УПИ IV 982 – „за ЖС, КОО и ПГ“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София и Изменение на план на застрояване ИИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в териториален обхват: новообразуваните УПИ в ПИ с идентификатор: 68134.1202.982 от КККР, представляващ УПИ III 945 – “за административни дейности“ oт кв. 13а, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София  

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...