Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на ведомствена лаборатория на ПСОВ - Садината”, в т.ч. лабораторно оборудване, съгласно техническа спесификация

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на ведомствена лаборатория на ПСОВ - Садината”, в т.ч. лабораторно оборудване, съгласно техническа спесификация.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012479:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-1274/28.02.2013 г.

***

Участникът, класиран за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка /Публична покана публикувана в АОП под №9012479/ е: „Хах Ланге” ЕООД – 51 392,89 лева (петдесет и една хиляди триста деветдесет и две 0,89) без ДДС или 61 671,47 (шестдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и един 0,47) лева с ДДС.