Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Инженеринг по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общодостъпна архитектурна среда в 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, ул. „Яков Крайков” № 16”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Инженеринг по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общодостъпна архитектурна среда в 19-то СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”, ул. „Яков Крайков” № 16”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9010059 където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-329/1/25.01.2013 г. е утвърдено класирането на допуснатите участници както следва:

Участник Цена
1. ДЗЗД „СТРОЙЛИФТ” 95 601.60 лева с ДДС
2. ДЗЗД „Достъпна архитектурна среда” 99 708.00 лева с ДДС