ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

11.08.2022

Патронажна грижа – София

11.08.2022

Патронажна грижа + в община Столична по Процедура BG05M9OP001-6.002

11.08.2022

Патронажна грижа + в община Столична по Процедура BG05M9OP001-6.004 Компонент 2

18.08.2022

Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община

11.08.2022

Център за подкрепа на лица с увреждания – София

11.08.2022