Център за подкрепа на лица с увреждания – София


Име на проекта: „Център за подкрепа на лица с увреждания – София“

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Стойност: 1 000 000.00 лв.

БФП: 1 000 000.00 лв.

Съфинансиране: 0,00 лв.

Цел: Осигуряване на комплексна подкрепа чрез интегрирани социални услуги в общността за лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и за подкрепа на семействата/близките, традиционно полагащи грижи за тях.

Период на изпълнение: 01.05.2019 – 01.07.2022

Кратко описание: Проектът e насочен към предоставяне на качествена грижа за лица с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания и техните семейства в столицата. За целта ще бъде създадена пилотна услуга "Център за подкрепа за лица с увреждания" (ЦПЛУ) за осигуряване на комплексна подкрепа чрез интегрирани социални услуги в общността за лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и за подкрепа на семействата/близките, традиционно полагащи грижи за тях.
11.08.2022