Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

 

Име на проекта: „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Стойност: 999 683.11 лв.

БФП: 999 683.11 лв.

Съфинансиране: 0,00 лв.

Период на изпълнение: 13.10.2020 - 13.09.2022

Цел: За потребителите на услугата ще бъдат осигурени рехабилитационни и терапевтични групи, както и индивидуална подкрепа, с цел изграждане на умения за самостоятелен живот, активното им социално включване и не на последно място, повишаване на мотивацията им за трудова реализация и самочувствието им за конкурентоспособност на пазара на труда.

Кратко описание: Проектното предложение е насочено към създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лицата с психически разстройства и интелектуални затруднения (ЦСРИЛПРИЗ). 

11.08.2022