Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване”

Публикувано на 30.11.2020 г.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за длъжността главен експерт  – 1 работно място в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“,
направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю следните кандидати:

 1. Р. Георгиев – № СОА20-ГР94-5641/16.11.2020 г.
 2. А. Еленков – № СОА20-ГР94-5683/18.11.2020 г.

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. П. Досев – № СОА20-ГР94-5647/16.11.2020 г.
  професионалният опит не отговаря на посочения минимален в обявата.

 2. А. Калоянова-Иванова – № СОА20-ГР94-5661/17.11.2020 г.
  професионалният опит не отговаря на посочения минимален в обявата.

Поради усложнената епидемична обстановка, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса на по-късен етап.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...............ПП...........
                                                                       /Нина Макарова/

 


 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2708/29.10.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за   длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 
Наименование на длъжностното ниво:
ЕН 5

1. Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Технически науки (Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация);
 • компютърна грамотност.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността:

 • Планиране, организиране и контрол на дейностите, свързани с управление   и стопанисване на водните обекти, общинския поземлен фонд и горски фонд. Изготвяне на справки, анализи, доклади, становища и проекти на заповеди. Участие в междуведомствени комисии с експертни съвети, свързани с дейността на отдела.

6. Основна работна заплата за длъжността: 

 • не по-малко от 950 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document