Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, 1000, ул. "Московска" № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-153/31.01.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за   длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване“  при Столична община.
Длъжностно ниво – 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Аграрни науки и ветеринарна медицина, Природни науки, Технически науки;
- Пр. направление/Специалност – Горско стопанство, Науки за земята, Общо инженерство;
- професионален опит – 2 години.
2. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
4. Кратко описание на длъжността: Изготвя анализи и експертни становища, свързани с дейността на отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“. Осъществява административно обслужване на физически и юридически лица, разглеждане и изготвяне на компетентен отговор по заявления, жалби и сигнали в законоустановените срокове. Участва в подготовка и провеждане на комисии по Закона за обществените поръчки.
5. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 750 лева.
6. Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.  При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
7. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg
8. Обявата за конкурса да бъде публикувана  в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в електронната страница на   Столична община и в Административния регистър с адрес: https://iisda.government.bg
За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.