Назад

Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в сектор "Контрол на замърсяване от строителството", в отдел „Оперативен контрол”

 

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ОБЯВЯВА

 

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ

 НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

В СЕКТОР "КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО",

В ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ” – 1 БРОЙ

 

Описание на длъжността:
- Осъществява контрол по управление на строителните отпадъци и опазването на чистотата, инфраструктурата и организацията на движението в районите на строителните обекти на територията на Столична община. При необходимост оказва съдействие, контролира и санкционира по компетентност;
- Осъществява дейности по изготвяне на становища, отчети, справки, информации, проекти, доклади и други, засягащи дейността на сектор „Контрол на замърсяване от строителството“;
- Осъществява ежедневно контрол върху дейността на строителните обекти, като ежедневно обобщава количеството и качеството на извършената работа, съобразно нормативните актове.

Изисквания за заемане на длъжността:
- завършено висше образование по някоя от следните специалности: „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“ и „Геодезия“;
- образователно-квалификационна степен магистър; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
- професионален опит – минимум 2 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Допълнителни изисквания за длъжността са:
- познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
- добри компютърни умения – MS Office;
- умения за работа в екип и с граждани;
- спазване на работната дисциплина;
- планиране и организация на работния процес;
- лоялност и дискретност към институцията.

Предимство е притежаването на валидно свидетелство за управление на МПС (активен водач на моторно превозно средство).

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.
Минимална основна месечна заплата в размер от 1200 лв.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
2. Автобиография (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
3. Копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
4. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
6. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа:
1. Подбор по документи.
2. Провеждане на два теста:
2.1. Тест за функциите, правомощията и наредбите, по които работи Столичен инспекторат.
2.2. Компютърен тест (MS Office).
3. Интервю.

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.
Копия от документите се представят в цялост.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на двата теста и интервюто. Кандидатите, които издържат успешно и двата теста с резултат над минималния, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.

Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в  деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или електронно на inspectorat@inspectorat-so.org

Срокът за подаване на документите е от 13.01.2021 г. до 26.01.2021 г. включително.
Копия от документите се представят в цялост. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часът на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община: гр. София, ул. „Париж" № 5 и кандидатите ще бъдат уведомени лично по телефона.

 

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document