Назад

Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за старши инспектор в сектор "Общинска инфраструктура", в отдел „Контрол на общинската инфраструктура”

 

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ОБЯВЯВА

 

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ

 НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

В СЕКТОР "ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА",

В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА” – 1 БРОЙ

 

 

Описание на длъжността:
- Осъществяване на текущ, превантивен и последващ контрол по спазването от всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичния общински съвет, на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и договорите, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от кмета на Столична община;
- Извършване на проверки на място, набиране на информация, изготвяне на становища по подадени жалби и сигнали от физически и юридически лица за проблеми по инженерната инфраструктура на територията на Столична община, подготвяне на изходящи писма;
- Разработване и предлагане на законосъобразни решения по проблемите, свързани с експлоатацията на инженерната инфраструктура.

Изисквания за заемане на длъжността:
- завършено висше образование като строителен инженер, в това число: ВиК инженер, инженер по ССС (ПГС), хидроинженер или пътен инженер;
- образователно-квалификационна степен бакалавър; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
- професионален опит – 1 година в области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Допълнителни изисквания за длъжността са:
- познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
- добри компютърни умения  – MS Office;
- умения за работа в екип и с граждани;
- спазване на работната дисциплина;
- планиране и организация на работния процес;
- лоялност и дискретност към институцията.

Предимство е притежаването на валидно свидетелство за управление на МПС (активен водач на моторно превозно средство), също както и работа със софтуерното приложение AutoCAD.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.
Минимална основна месечна заплата в размер от 1200 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
2. Автобиография (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
3. Копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
4. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
6. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа:
1. Подбор по документи.
2. Провеждане на два теста:
2.1. Тест за функциите, правомощията и наредбите, по които работи Столичен инспекторат.
2.2. Компютърен тест (MS Office).
3. Интервю.

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на двата теста и интервюто. Кандидатите, които издържат успешно и двата теста с резултат над минималния, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.

Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в  деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или електронно на inspectorat@inspectorat-so.org

Срокът за подаване на документите е от 13.01.2021 г. до 26.01.2021 г. включително.
Копия от документите се представят в цялост. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часът на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община:  гр. София, ул. „Париж" № 5 и кандидатите ще бъдат уведомени лично по телефона.

Лице за контакт: Даниела Ангелова – 0884579956.

 

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document