Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт и старши счетоводител

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл) във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповеди № РСЛ20-РД09-425/22.10.2020 г. и  № РСЛ20-РД09-426/22.10.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

1. За длъжността  старши юрисконсулт при Столична община – район „Слатина”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен – магистър; област на висшето образование – Правни науки; професионална квалификация – юрист; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; професионален опит – минимум 1 година; вид правоотношение – служебно.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

2. За длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен – бакалавър; област на висшето образование – Счетоводство; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши, професионален опит – минимум 1 година по специалността, вид правоотношение – служебно.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; само за кандидатите за длъжността старши юрисконсулт – документ за придобита юридическа правоспособност;   

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, стая 303 в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина” и на сайта на район “Слатина”.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document