Назад

Инвестиционно предложение на "Орбит" ООД за изграждане на: „Складова база с административна сграда и трафопост и собствен водоизточник, разкриващ подземни води, СО, р-н “Панчарево”, м. Османска могила”

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: Изграждане на „Складова база с административна сграда и трафопост и собствен водоизточник, разкриващ подземни води в поземлен имот с идентификатор № 68134.6001.227 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-75/20.12.2010 г., на ИД на АГКК гр. София, СО р-н “Панчарево”, м. Османска могила”, с възложител "Орбит" ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС