Назад

Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини и в УПИ VII-317, 318, кв. 209, ул. “Йордан Хаджиконстантинов - Джинот” № 94, м. „Надежда 2б част”, СО, р-н „Надежда”, гр. София“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“СИМ ИНВЕСТ“ ООД,

със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. «България» № 3, ет. 4, представлявано от управителя Момчил Кючуков – възложител

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини и в УПИ VII-317, 318, кв. 209, ул. “Йордан Хаджиконстантинов – Джинот” № 94, м. „Надежда 2б част”, СО, р-н „Надежда”, гр. София“.

 

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС