Назад

Инвестиционно предложение за: "Път П-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“, у-к от км 0+780 до км 6+308.17 – Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София 1606, бул. „Македония" № 3

СЪОБЩАВА

За следното инвестиционно предложение:

"Път П-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“,  у-к от км 0+780 до км 6+308.17 – Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства"

Предмет на настоящето уведомяване са изготвени проектни разработки за изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, засегнати от изграждането на обект „Път П-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“. Разглеждат се следните съоръжения:

Преустройството на контактна мрежа при пътен надлез над жп линии на км 1+400 по километража на "Софийски околовръстен път" (СОП) и на км 6+424.71 в междугарието София – Волуяк и км 6+623 в междугарието Биримирци – Волуяк по километражите на двете жп линии.
Реконструкция на стоманен водопровод Ф500/400 при пътен надлез за с. Мрамор на км 3+970.
Реконструкция на консумативен водопровод Ф110 PEND.
Укрепване на изкоп чрез изграждане на шпунтова стена при надлез за с. Мрамор на км 3+970.

Всички дейности по изместване и реконструкция на разглежданите съоръжения са съгласувани със съответните експлоатиращи ги дружества и ведомства. Строително-монтажните работи по преустройството на контактната мрежа ще се изпълняват по време на влакови и електрически прозорци.

Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура“, което е достъпно на официалната ѝ интернет страница:

www.api.bg, раздел  „Нормативна база“, подраздел "Документи”.

Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3.

Телефон за контакти: 02 / 952 1993; 02 / 9173 295.

ПРИЛОЖЕНИЕ