Назад

Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за отпадъци от ОЧЦМ и НУБА“ с адрес: ул. „549“ №78, ж.к. „Хаджи Димитър“, район "Подуяне", Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за отпадъци от ОЧЦМ и НУБА“ с адрес: ул. „549“ № 78, ж.к. „Хаджи Димитър“, район "Подуяне", Столична община.
 

Приложение: Копие на уведомлението и информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС