Назад

Инвестиционно предложение от „Петрос иновации” ЕООД за изграждане на обект: "Тръбен кладенец" за водоснабдяване за други цели на „Преместваем обект за търговия със строителни материали и склад" в с. Мрамор

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

У В Е ДО М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от фирма „ПЕТРОС ИНОВАЦИИ” ЕООД
ЕИК 204039216

с адрес: гр. София , община Столична, район „Овча купел“, ж.к. „Горна баня“, ул. „Жамбалица” № 16

Управител на фирмата възложител: Калин Иванов
Телефон +359 898635311, e-mail: bondkivanov@gmail.com
Лице за контакти: Нина Попова
Гр. София. ж.к. „Люлин", бл. 261, ап. 32
Телефон: 0888557202, e-mail: np45@mail.bg

СЪОБЩАВА

На засегнатото населението на гр. София, район „Връбница", община Столична, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Тръбен кладенец" за водоснабдяване за други цели на „Преместваем обект за търговия със строителни материали и склад" в имот е идентификатор 49206.2685.29, м. „Келказа" по кадастралната карта на с. Мрамор, район „Връбница“, община Столична.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, на адрес: Гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4. ал. 3 от Наредбата за ОВОС