Назад

Инвестиционно предложение на „Лимес-Б” ООД за изграждане на: “Нов уличен водопровод по ул. “Нелсън Мандела“ и "Нов уличен канал по ул. “Нелсън Мандела“, кв. 137, м. “Кръстова вада", р-н "Лозенец"

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

ЛИМЕС-Б ООД

ЕИК 831706618

с управител: Борислав Славчев, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Арсеналски“, № 97, вх. А, ет. 2, ап.16

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Дървеница”, бл. 49, вх. Б, ап. 33

моб. тел. 0888/237-593

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Лозенец" – СО, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на: “Нов уличен водопровод по ул. “Нелсън Мандела“ (о.т. 420 – о.т. 419 – о.т. 418 – о.т. 418а – о.т. 401) с диаметър ф160 мм ПЕВЩ клон 34 и клон 35, с начало връзка от същ. ул. водопровод ф160 мм ПЕВП, находящ се по ул. “Нелсън Мандела“ (при о.т. 419), продължава по улицата в югозападна посока до СВО за УПИ XI-1551, кв. 137, м. “Кръстова вада", р-н "Лозенец", гр. София и Нов уличен канал по ул. “Нелсън Мандела“ (о.т. 401 – о.т. 418а – о.т. 418 – о.т. 419 –о.т. 420) с диаметър ф400 мм ПП (клон 27 и клон 28) с начална ревизионна шахта – СКО за УПИ XI – 1551, продължава по улицата в североизточна посока до заустването му в същ. ул. канал ф400 мм ПП, находящ се по ул. “Нелсън Мандела“ (при о.т. 419), кв. 137, м. “Кръстова вада", р-н "Лозенец", гр. София – ново строителство.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС