Назад

Инвестиционно намерение на фирма „ХПС КОНСУЛТ” ООД за изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект: „Депо за кварцов пясък и керамични строителни материали”, като същият ще бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, местност „Дилев азмак“, с. Лозен, район "Панчарево"

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ бр. 25/2003 г.).

„ХПС КОНСУЛТ” ООД

Седалище и адрес на регистрация: с. Казичене 1532, област София, община Столична, район "Панчарево", ул. ”Момин кладенец” № 22, БУЛСТАТ 131333071.

Управител: Атанас Панчилов. 

Адрес за кореспонденция: с. Казичене 1532, район "Панчарево", ул. ”Момин кладенец” № 22.

Лице за контакт по процедурата: Валентин Георгиев – 0886816066.

 

УВЕДОМЯВА

Населението на общината за нашето инвестиционно намерение за изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект: „Депо за кварцов пясък и керамични строителни материали”, като същият ще бъде изграден в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, местност „Дилев азмак“, с. Лозен, район "Панчарево", Столична община. Имотът е собственост на „ХПС КОНСУЛТ” ООД съгласно Нотариален акт № 40, том VIII, рег. 3733, дело 1767 от 31.01.2008 г., издаден от Служба по вписванията – гр. София.

Проектният сондажен кладенец ще има дълбочина 60,00 метра и ще разкрива подземни води от тяло с код BG1G00000NQ030 – Порови води в неоген-кватернера на Софийска долина.

Проектното водно количество на подземни води е до 43,20 м3/денонощие, а средногодишният дебит е до 0,50 л/сек. В годишен аспект ще са необходими до 15768,00 м3/година.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в кметството на община Панчарево на адрес: с. Панчарево 1137, ул. “Самоковско шосе“ № 230 или в РИОСВ – София на адрес: гр. София 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 10, пощенска кутия 332.
 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС