Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Публикувано на 11.08.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Доклад и проект за решение


Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) "Екоравновесие"

Публикувано на 19.01.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.

Публикувано на: 17.11.2016 г.

Вносители: Мария Бояджийска и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столична община

Доклад и проект на нормативен акт


Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите обществено ползване и размера на такса битови отпадъци за 2016 г.

Публикувано на: 16.11.2015 г.  

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова 
e-mail:k.tuleshkova@sofia.bg, телефон: 02/9433544

Доклад и проект на нормативен акт


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите

Публикувано на: 22.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Петър Трайков, e-mail: ptraykov@sofia.bg, тел.: 02/9377 403 и Теодора Полимерова, e-mail: t_polimerova@sofia.bg, тел.: 02/904 1362

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване"

Доклад и проект за решение


Проект на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377 384

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение