Кандидатстващите клубове представят:

  1. Заявление до заместник – кмет на Столична община, Координатор на Програмата за развитие на ФВС /приложение № 1 към Програмата/;
  2. Попълнен Формуляр на Проект за кандидатстване / приложение № 1 към Програмата/
  3. Задължителни съпътстващи документи на хартиен носител /съгласно изискванията на Програма.                                                                                                                                                                                                                                       

Изисквания към СК, кандидати за финансиране по Програмата:

  • Проектите на спортните клубове следва да включват минимум 4 /четири/ дейности от посочените 8 /осем/, независимо от необходимостта от финасиране, като се поставя акцент на програма от дейности, които реализира клубът с участието на Детско – юношеската школа;
  • Необходимо е осигуряване на съфинансиране и наличие на собствени средства не по-малко от 10 % спрямо общия размер на средствата, за които кандидатства спортният клуб за финансиране на проектните дейности.
  • При одобрение на проект за финансиране, за периода на проектните дейности, спортният клуб следва да представи информация за намаляване на набираните финансови средства за учебно-тренировъчна дейност на спортистите от ДЮШ на СК (членски внос, дарения и др.), внасяни от родители към спортния клуб) /информацията се представя в свободен текст/; 

-        Показатели за съответствие /прикачен файл – doc./

-        Формуляр за административна проверка /прикачен файл – doc./