Район „Овча купел” обявява процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на уличната регулация (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139

 

 

Публикувано на 02.11.2020 г.

 

Протокол от заключителна дискусия, проведена на 28.10.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ  (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139
С ОБРАЗУВАНЕ НА НОВ УПИ VІІ-139, жс в КВ. 20 М. В.З. “ЛЮЛИН“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-361/02.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 13.10.2020 г. от 17:00 ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2 ще се представи Проект за Изменение на план за улична регулация (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139 с образуване на нов УПИ VІІ-139, жс в кв. 20 м. в.з. "Люлин“. Проектът  е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1 и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

До 22.10.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 28.10.2020 г. от 17:00 ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2, ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.
 

Заповед № РОК20-РД09-361/02.10.2020 г.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване
 


Протокол


СТАНОВИЩА

Министерство на отбраната (публикувано на 24.10.2020 г.)
Петър Деянов (публикувано на 26.10.2020 г.)

 

 

02.10.2020