Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4094/21.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на изменения и допълнения в действащата нормативна уредба на Столична община по отношение на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 5.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 6.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 4.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. – Решение № 10 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. – Решение № 323 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., доп. – Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. с Решение № 4644 от 9.07.2018 г., постановено по адм. дело № 10965/2017 г. по описа на Административен съд София-град, потвърдено с Решение № 10936 от 12.07.2019 г. на ВАС по адм. дело № 10345/2018 г., изм. с Решение № 5916 от 23.10.2017 г. на АССГ по дело № 2326/2017 г. и Решение № 7615 от 12.12.2017 г. на АССГ по адм. д. № 2326/2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка по същото дело, оставено в сила с Решение № 15493 от 14.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1430/2018 г.

 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис 
 • На вниманието на: Лилия Ангелова-Колева, директор на дирекция  „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ“
 • Относно: обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4094/21.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

По електронен път:

 • На ел. поща: l.angelova@sofia.bg
 • Относно: обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4094/21.04.2022 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 22.04.2022 г. до 21.05.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № №СОА22-ВК66-4094/21.04.2022 г. относно проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 5.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 6.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 4.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. – Решение № 10 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. – Решение № 323 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., доп. – Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. с Решение № 4644 от 9.07.2018 г., постановено по адм. дело № 10965/2017 г. по описа на Административен съд София-град, потвърдено с Решение № 10936 от 12.07.2019 г. на ВАС по адм. дело № 10345/2018 г., изм. с Решение № 5916 от 23.10.2017 г. на АССГ по дело № 2326/2017 г. и Решение № 7615 от 12.12.2017 г. на АССГ по адм. д. № 2326/2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка по същото дело, оставено в сила с Решение № 15493 от 14.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1430/2018 г.
 • Проект на решение
 • Оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Лилия Ангелова-Колева, директор на дирекция  „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ“
 • e-mail: l.angelova@sofia.bg 
 • телефон за контакт: 02/9377403

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.