Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. Славейков № 4
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет

По електронен път:

 • На ел. поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
 • Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 22.01.2022 г. до 21.02.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. 1.  Доклад с рег. № СОА21-ВК66-7921-(2)/18.01.2022 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет
 2. 2. Проект на решение
 3. 3. Частична предварителна оценка на въздействието
 4. 4. Заключение на Цветелина Читакова
 5. 5. Оценки за ОКИ „Красно село“
 6. 6. Оценки за ОКИ „Надежда“
 7. 7. Оценки за ОКИ ДК „Искър“
 8. 8. Оценки за Топлоцентрала

5. Координати за връзка:

 • Биляна Балева, старши юрисконсулт в дирекция „Култура“
  ел. поща: bilianabaleva@gmail.com, dko_so@mail.bg, телефон: 02 987 28 27.
 • Ирина Михайлова, главен експерт в дирекция "Култура",
  ел. поща: mihaylova_irina@abv.bg, dko_so@mail.bg, телефон: 02 987 06 39.

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.