Проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., посл. изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., посл. изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Владислав Панев – общински съветник, Георги Георгиев – общински съветник, Николай Стойнев – общински съветник, Екатерина Йорданова – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:

  • На ел. поща: georgi.bozhinov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 30.11.2020 г. до 14.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Георги Божинов – юрисконсулт в направление ''Финанси и здравеопазване''
  • Е-mail: georgi.bozhinov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.