Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на
пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, и Генчо Керезов – заместник-кмет по направление ДИИР на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г.  относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На електронна поща: sshtereva@sofia-agk.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г.  относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9805/19.11.2020 г.  относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

  • Стела Щерева – директор на дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към НАГ – СО
  • Електронна поща: sshtereva@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.