Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
на вниманието на: Марта Георгиева – общински съветник

Относно: Обществени консултации за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

По електронен път:

на ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg;
на вниманието на: Марта Георгиева – общински съветник

Относно: Обществени консултации за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 21.08.2019 г. до 19.09.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с вх. № СОА19-ГР94-4065/15.08.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община с вносител Марта Георгиева.

4.2. Проект на решение.

5. Координати за връзка:
Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: