Правилата за работа на Програма "Навън" – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Програма „Навън” – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда,
приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, пл. "Славейков" № 4
на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"

Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Програма „Навън” – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет

- по електронен път:

На ел. поща: ivana_art@abv.bg
На вниманието на: Ивана Пасева, гл. експерт в дирекция "Култура"

Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Програма „Навън” – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията:
14 (четиринадесет) дни – от 13.08.2019 г. до 27.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5158(27)/09.08.2019 относно Приемане на промени в Правилата за работа на Програма „Навън” – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет

4.2. Проект на решение

4.3. Приложение № 1 към доклада / Правила за работа на Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“

5. Координати за връзка:
Ивана Пасева, гл. експерт в дирекция "Култура", ел. поща:  ivana_art@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.