Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-жа Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община;

По електронен път:

 • На ел. поща: n.makarova@sofia.bga.chakarov@sofia.bg
 • На вниманието на: г-жа Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 03.07.2019 г. до 11.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад до Столичен общински съвет, с мотиви – изх. № СОА19-ВК66-5162/28.06.2019 г., относно Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община
 • Проект за решение на Столичен общински съвет
 • Проект на Наредба за реда за управление на горските територии собственост на Столична община
 • Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата.

5. Координати за връзка:

 • Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“, тел. за връзка 02/9377417; ел. поща: n.makarova@sofia.bg
 • Асен Чакъров – гл. експерт в дирекция „Околна среда“, тел. за връзка 02/9377277; ел. поща: a.chakarov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


СТАНОВИЩА