Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

"Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител: 

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по "Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община".

По електронен път:

  • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; d.puncheva@sofia.bg
  • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Анатоли Илиев,Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Ботьо Ботев, Анета Григорова – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по "Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община"  

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 26.06.2019 г. до 29.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
  • Димана Стоянова Пунчева – ст. експерт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377572; ел. поща: d.puncheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


Публикувано на 28.08.2019 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за отразяване на постъпилите бележки и предложения от проведената обществена консултация на Проект на Наредба на Столичния общински съвет за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община по Доклад в вх. № СОА19-ВК66-4840/18.06.2019 г.