Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП) и отмяна на действащия правилник

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Доклад и проект на Решение на СОС с рег. № СОА19-ВК66-2582/27.03.2019 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП) и отмяна на действащия правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП)
и отмяна на действащия правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет.5, ст.508 - деловодство.
  • по електронен път: на ел. поща: k.nikova@sofia.bg

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. включително.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Калинка Николаева Никова-Динкова – главен юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
  • Тел. за връзка: 02/8035906
  • Ел. поща: k.nikova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.